Skip to content
Algemene Voorwaarden 

Algemene (Leverings) Voorwaarden 

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Bureau Utrecht. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, producten, abonnementen en aanbiedingen door Bureau Utrecht, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Bureau Utrecht is eigendom van R. van den Bergh en A. Pander en is gevestigd in Utrecht. KvK nr: 77864190

Door het aangaan van de afname van een de diensten en producten van Bureau Utrecht zoals deelname aan cursussen, afnemen van social media abonnementen en het mede organiseren van bijeenkomsten verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. 

Bureau Utrecht behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen. 

 1. Definities 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bureau Utrecht een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten. 

 1. Toepasselijkheid 

2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met Bureau Utrecht verklaart de opdrachtgever /klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Bureau Utrecht en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. 

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bureau Utrecht opgenomen wordt. 

 1. Aanbieding en acceptatie 

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Bureau Utrecht zijn geheel vrijblijvend. Met uitzondering van het door ons gemaakte stijlvoorstel, voorafgaand aan een samenwerking. Deze is vrijblijvend wanneer de klant Bureau Utrecht aanneemt en tot abonnement of opdracht overgaat. Wanneer Bureau Utrecht niets meer verneemt of de opdracht niet wordt toegekend, vervalt dit. Bureau Utrecht brengt hierbij 100,- ex. btw in rekening per stijlvoorstel. Wanneer opdrachtgever na langere periode alsnog tot acceptatie overgaat, wordt dit bedrag, indien al door opdrachtgever betaald, in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur. 

3.2. Het ondertekenen van een door Bureau Utrecht uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Bureau Utrecht. 

3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Bureau Utrecht blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Bureau Utrecht. Facturering geschiedt op basis van deze offerte voorafgaande van levering diensten.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bureau Utrecht zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau Utrecht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4 Uitvoering van de overeenkomst 

4.1. Bureau Utrecht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bureau Utrecht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau Utrecht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau Utrecht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Utrecht zijn verstrekt, heeft Bureau Utrecht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.4. Bureau Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bureau Utrecht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bureau Utrecht kenbaar behoorde te zijn. 

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bureau Utrecht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.6. Indien door Bureau Utrecht of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Utrecht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Duur en beëindiging abonnement

5.1. Afname van een Social Media abonnement van Bureau Utrecht door de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve een looptijd van minimaal 3 maanden. Daarna wordt het abonnement telkens automatisch met een maand verlengd. Er geldt na 3 maanden een opzegtermijn van minstens een maand. Dus als je 13 december opzegt dan stopt je abonnement 1 februari. Stuur de opzegging naar: info@bureauutrecht.nl

5.2. Uitvoering van de werkzaamheden worden geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Bureau Utrecht is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de opdrachtgever  te beëindigen of op te schorten, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

5.3. De betaling vindt plaats met automatische incasso (tenzij schriftelijk anders afgesproken) en zal maandelijks op de eerste van de maand worden afgeschreven (eerste betaling is ook pro rato dus vanaf startdatum tot de 1ste van de maand)

5.4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om andere redenen, wordt de incasso met automatisch incasso of factuur na 14 dagen nogmaals aangeboden. De klant krijgt 2 weken de tijd om het bedrag alsnog over te maken. Als Bureau Utrecht na deze periode het bedrag nog niet heeft ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

5.5. Bureau Utrecht behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging wordt de opdrachtgever  hiervan op de hoogte gebracht.

5.6. Het social media abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.7. Bureau Utrecht heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Bureau Utrecht onderhouden worden. 

5.8. Bureau Utrecht heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Bureau Utrecht gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 

5.9.. Bureau Utrecht heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. 

 1. Levering en levertijd 

6.1. Bureau Utrecht gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken, fabriceren, creëren en/of bedenken van de overeengekomen producten en/of diensten. 

6.2. Mocht Bureau Utrecht onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Bureau Utrecht alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Bureau Utrecht een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen 

6.3. Door Bureau Utrecht gemaakte producten en diensten worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever verstrekt en geleverd mits besproken met opdrachtgever. Alle producten gemaakt door Bureau Utrecht, zoals teksten en fotografie, vallen onder auteursrecht en blijven dus eigendom van haar.

 1. Koop op afstand 

7.1. Toegang tot de Dienst

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
 2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

7.2. Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Bureau Utrecht aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
  • op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Online Academy;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  • bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  • een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Bureau Utrecht hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Bureau Utrecht of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  • inbreuk maken op de rechten van Bureau Utrecht en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  • de belangen en goede naam van Online Academy kunnen schaden.

7.3. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Bureau Utrecht levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Bureau Utrecht geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Bureau Utrecht is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecom faciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. Bureau Utrecht is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. Bureau Utrecht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

7.4. Betaling online producten

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Bureau Utrecht vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven exclusief BTW. 
 2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Bureau Utrecht gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. 
 4. In geval van verzuim is Bureau Utrecht gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 1. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4. De klant kan de koop op afstand zonder opgave van redenen gedurende zeven werkdagen ontbinden. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever. 

7.5. Van ontbinding zonder opgave van redenen binnen acht werkdagen zijn uitgezonderd diensten die direct na het sluiten van de overeenkomst aanvangen, producten die speciaal voor de opdrachtgever zijn samengesteld, en producten waarvan de verzegeling is verbroken. 

7.6. Als de klant al heeft betaald, stort Bureau Utrecht het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen terug aan de opdrachtgever. 

 1. Off line trainingen/lezingen/workshops/cursussen

8.1. Aanvang workshop/training/cursus 

 1. Zorg dat u op het juiste tijdstip en de juiste locatie aanwezig bent.
 2. Bel naar het in de mail opgegeven telefoonnummer als u iets later bent.
 3. De trainer wacht maximaal vijftien minuten op de afgesproken locatie voordat hij/zij begint. Tenzij u telefonisch iets anders heeft afgesproken.
 4. Bij een ‘no-show’ vindt geen restitutie plaats van het reeds ontvangen betaling of de nog te betalen factuur.

8.2. Maximum aantal personen per training

 1. Voor een Social Media workshop/training/cursus geldt een maximum van 10 personen.
 2. Een workshop/training/cursus van meer dan 10 personen is in overleg.

8.3. Wijziging aantal personen

 1. Een wijziging, na betaling en/of boeking, in het aantal deelnemers heeft geen invloed op het te betalen bedrag.

8.4. Aansprakelijkheid

Deelname aan onze workshop/training/cursus/lezing is voor eigen risico. Bureau Utrecht is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een workshop/training/cursus. Ook is Bureau Utrecht niet aansprakelijk of voor schade door de deelnemer aangebracht aan (materiaal van) derden tijdens een workshop/training/cursus. Bureau Utrecht is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer. 

8.5. Annulering door klant

 • Reserveringen kan de klant tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos annuleren.
 • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaande aan de workshop/training/cursus/lezing wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • Bij annulering op de dag zelf wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 1. Overmacht 

9.1. Bureau Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Bureau Utrecht als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

9.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Bureau Utrecht alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Bureau Utrecht geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Bureau Utrecht tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

 1. Prijzen 

10.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

10.2. Wijzigingen in de tarieven worden door Bureau Utrecht minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. 

 1. Betaling 

11.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Bureau Utrecht is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door Bureau Utrecht het verschuldigde bedrag te voldoen. 

11.2. In genoemde gevallen behoudt Bureau Utrecht zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten (tijdelijk) te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 

11.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 100,- aanmaningskosten verschuldigd aan Bureau Utrecht. 

11.4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Bureau Utrecht een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 

11.5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Bureau Utrecht hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 

11.6. Indien Bureau Utrecht abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Bureau Utrecht het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 

 1. Copyright 

12.1. Het eigendom van door Bureau Utrecht verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen, fotografie, teksten  blijft volledig bij Bureau Utrecht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Bureau Utrecht hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Bureau Utrecht gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 

12.2. Bureau Utrecht behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

12.3. Al het door Bureau Utrecht vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bureau Utrecht niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend. 

12.4. Al het door opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals logo’s en bedrijfsspecifieke informatie met copyright blijft eigendom van opdrachtgever.

12.5. Alle door Bureau Utrecht gemaakte producten, content en/of concepten blijven ten alle tijden eigendom van haar en mogen zonder toestemming door de opdrachtgever dus niet voor andere doeleinden binnen zijn bedrijf en door derden worden gebruikt.

 1. Aansprakelijkheid 

13.1. Voor zover Bureau Utrecht bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Bureau Utrecht weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Bureau Utrecht op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Bureau Utrecht of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Bureau Utrecht. 

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Bureau Utrecht slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bureau Utrecht voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Utrecht voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Bureau Utrecht. 

13.4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Bureau Utrecht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 

13.5. Bureau Utrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van Bureau Utrecht is aangebracht. 

13.6. De opdrachtgever dient Bureau Utrecht terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Bureau Utrecht geleden schade. 

13.7. Bureau Utrecht is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld. 

 1. Verantwoordelijkheden voor opdrachtgever m.b.t. het 

mede organiseren van een Bijeenkomst-Op-Maat 

14.1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, Bureau Utrecht spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings) verplichtingen jegens Bureau Utrecht niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen, 

voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek. 

14.2. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Utrecht van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen. 

14.3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een georganiseerd of uitgevoerd evenement. 

14.4. Elektriciteits-, gas-, water-, licht- en riolering voorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd. 

14.5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten, sprekers en bezoekers van georganiseerd of uitgevoerd evenement. 

14.6. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door de Bureau Utrecht ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan de Bureau Utrecht op te leveren. 

14.7. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat een ieder (niet zijnde Bureau Utrecht) die in opdracht van de opdrachtgever werkzaam zijn voor, tijdens en na het evenement, als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, de voorschriften als omschreven in voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten in acht neemt. 

 1. Buitengebruikstelling 

15.1. Bureau Utrecht heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Bureau Utrecht niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Bureau Utrecht zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Bureau Utrecht kan worden verlangd. 

15.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 

15.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Bureau Utrecht gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen 

16.1. Bureau Utrecht noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

17.Reclameren

17.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Bureau Utrecht, waarna Bureau Utrecht deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Bureau Utrecht binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken. 

17.2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 

 1. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden 

18.1. Bureau Utrecht behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

18.3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 

 1. Overig 

19.1. Bureau Utrecht zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Bureau Utrecht. 

19.2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Bureau Utrecht zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

19.3. Bureau Utrecht is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bureau Utrecht is dus vrij in het gebruiken van haar producten welke zij gemaakt heeft voor de opdrachtgever in haar eigen uitingen.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht 

20.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bureau Utrecht en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

20.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

20.3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Bureau Utrecht met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Bureau Utrecht beslissend. 

 1. Eigendomsrecht 

21.1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Bureau Utrecht totdat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan. Hierna blijven de producten, diensten, en campagnes vallen onder het auteursrecht dat Bureau Utrecht behoud